ნაშრომების მიღება ელექტრონული ჟურნალისათვის „აწსუ სტუდენტური კვლევები“

ცხადდება სტუდენტთა სამეცნიერო ნაშრომების მიღება ელექტრონული ჟურნალისათვის „აწსუ სტუდენტური კვლევები“
ნამუშევრების გამოგზავნა შეუძლიათ საქართველოსა და უცხოეთის უმაღლესი სასწავლებლების დოქტორანტურის, მაგისტრატურისა და ბაკალავრიატის სტუდენტებს ელექტრონულ მისამართზე: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ინფორმაცია ნაშრომების ტექნიკური გაფორმების შესახებ იხ. მიბმულ ფაილში. სტუდენტთა ნაშრომების წარმოდგენის ბოლო ვადაა: 5 მაისი, 2017 წელი.
Call for research papers for student e-journal “ATSU Student Research”
Papers can be sent by BA, MA and PhD students of Georgian and foreign high institutions to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. For further information about technical requirements of the papers, see the attached file. Students paper submission deadline is 5 May, 2017 year
Appel à contributions Travaux scientifiques des étudiants pour « ATSU - Revue électronique de jeunes chercheurs »
Les travaux peuvent être envoyés par les doctorants et par MA et BA del'établissements d'enseignement supérieur géorgiennes et étrangères à l’adresse suivante: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pour de plus amples informations sur les exigences techniques à propos des œuvres, voir la pièce jointe. Date limite :le 5 mai, 2017 année
http://doc.atsu.edu.ge/geo/gancxadebebi/el-jurnali17.pdf