უწყვეტი განათლების ცენტრი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრი ფუნქციონირებს 2011 წლის დეკემბრის თვიდან.
ცენტრის  მიზნებია:

 • სწავლა- სწავლების უწყვეტობის პრინციპის ხელშეწყობა , ახალ გამოწვევებზე რეაგირება, საგანმანათლებლო სერვისების შეთავაზება
 • უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის, სტუდენტების, დაინტერესებული სამიზნე ჯგუფების კვალიფიკაციის ამაღლება რეგიონის ფარგლებში
 • ტრენინგ- პაკეტებისა და სასწავლო კურსების, განმავითრებელი საზაფხულო სკოლების შემუშავება-განხორციელება
 • თანამშრომლობა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, სტუდენტურ თვითმმართველობასთან, არასამთავრობო/სამთავრობო ორგანიზაციებთან, ბიზნეს სექტორთან
   საუნივერსიტეტო აქტივობებსა და ღონისძიებებში აქტიური მონაწილეობა

2012 წლიდან დღემდე  უწყვეტი განათლების ცენტრის  მიერ  გადამზადდა  3500-მდე  მსმენელი.
ცენტრი ახორციელებს 94-მდე ტრენინგ-მოდულსა და სასერთიფიკატო კურსს.
უწყვეტი განათლების ცენტრს ემსახურებიან უნივერსიტეტის ეროვნული და საერთაშორისო გამოცდილების მქონე კვალიფიციური ტრენერები. ცენრის  აქტიური/მოთხოვნადი ტრენინგ-მოდულებია:

  • პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები
  • ეფექტური კომუნიკაცია
  • ინტერპერსონალური კომუნიკაცია
  • კომპიუტერული უნარ-ჩვევები
  • წარმატებული კარიერის შექმნა
  • ინკლუზიური განათლება, რთული ქცევის მართვა
  • სწავლების ინტერქტიური მეთოდები
  • სასწავლო რესურსების შემუშავება
  • თანამედროვე მიდგომები სკოლამდელ განათლებაში
  • სკოლამდელი განათლების მზაობის პროგრამა
  • სწავლა/სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდები
  • პრაქტიკული/სამოქმედო კვლევა მასწავლებლებისათვის
  • მოზარდთა რეპროდუქციული განვითარება და ჯანმრთელობა
  • უცხო ენების შემსწავლელი კურსები
  • მოსწავლეთა და სტუდენტთა განმავითარებელი  საზაფხულო სკოლა
  • გაყიდვების მენეჯმენტი
  • ბუღალტრული აღრიცხვა და კომპიუტერული პროგრამა ORIS ბუღალტერია
  • ძვირფასი ლითონებისა და ქვების ექსპერტიზა
  • ელექტრიკოსი
  • შემდუღებელი
  • მეჯამბარე

დებულება