ბრძანებები

 

ქვე კატეგორია

ჩვენება:
სორტირება:
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში  შემომსვლელთათვის დანიშნული უცხო ენის გამოცდების შედეგები 01/05-650

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში  შემომსვლელთათვის დანიშნული უცხო ენის გამოცდების შედეგები

დამტკიცდეს  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში  შემომსვლელთათვის  No 01 - 0 5 / 572 9.09. 2016 წ. ბრძანებით 201 6 წლის  2 7 სექტემბერს  დანიშნულ სპეციალობის გამოცდ ის და საბოლოო შედეგები  01/05-672

დამტკიცდეს  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში  შემომსვლელთათვის  No 01 - 0 5 / 572 9.09. 2016 წ. ბრძანებით 201 6 წლის  2 7 სექტემბერს  დანიშნულ სპეციალობის გამოცდ ის და საბოლოო შედეგები

2016 - 2017  სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურაში მისაღები საუნივერსიტეტო გამოცდების დანიშვნის შესახებ 01 - 04/57

2016-2017 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურაში მისაღები საუნივერსიტეტო გამოცდები დაინიშნოს შემდეგი განრიგის მიხედვით

2016-2017 სასწავლო წლისათვის მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების წესის განსაზღვრის შესახებ

1. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდის ჩატარების ფორმა.

2. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის დაფინანსება.

3. საგამოცდო განაცხადი. კონკურსანტთა რეგისტრაცია. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობები.

4. შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის მიმდინარეობა.

5. აპლიკანტთა ნაშრომების გასწორება.

6. მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი.

7. კონკურსანტთა რანჟირება.

8. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა.

9. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების ჩატარების უზრუნველყოფის პროცედურა.

საფუძველი:საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №111/ნ, 2016 წლის 5 სექტემბერი.

მო­დუ­ლურ პრო­ფე­სიულ სა­გა­ნმა­ნა­თლე­ბლო პრო­გრა­მე­ბზე (

რექტორის 2016 წლის N-01-04/32 16.06 ბრძანებით საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული პედაგოგების სასწავლო დატვირთვებში საზაფხულო არდადეგების გამო შევიდეს ნაწილობრივი ცვლილება.