აკადემიური საბჭო

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 1. კიკვიძე ინგა
 2. შიშინაშვილი ირინა

ჯანდაცვის ფაკულტეტი

 1. ჩაკვეტაძე ბორია
 2. ალავიძე ნატო

ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 1. გოლეთიანი რობერტი
 2. სვანაძე სერგო

საინჟინრო-ტექნიკური ფაკულტეტი

 1. ფურცხვანიძე გიორგი
 2. ზივზივაძე ომარი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 1. ონიანი გიორგი
 2. რენიკო საკანდელიძე

საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

 1. გრძელიძე მაია
 2. ბოჭოიძე ინგა

პედაგოგიური ფაკულტეტი

 1. მამარდაშილი თამარი
 2. ბერძულიშვილი გიორგი

საზღვაო-სატრანსპორტო ფაკულტეტი

 1. არქანია ზურაბი
 2. ხარბედია ლალი

აგრარული ფაკულტეტი

 1. ფრუიძე მაყვალა
 2. კილაძე რამაზი
 1. ჩვენს შესახებ
 2. ავტორიზაცია-აკრედიტაცია
 3. მობილობა
 4. კვლევები
 5. წესები და ინსტრუქცია
 6. ბოლონიის პროცესი და სასარგებლო ბმულები
 7. კონფერენციები
 8. კონტაქტი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური შექმნილია "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონისა და უნივერსიტეტის წესდების შესაბამისად. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური საკუთარი დებულების შესაბამისად ატარებს ღონისძიებებს უნივერსიტეტში სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის ხარისხისა და პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით. სამსახური ხელს უწყობს სწავლების და კვლევის ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველყოფას სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის გზით. ასევე ხელს უწყობს ბოლონიის პროცესის პრინციპების დანერგვას საერთაშორისო თანამშრომლობის და საერთო ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში უნივერსიტეტის ინტეგრაციის გზით. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ფუნქციაა ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესების ორგანიზება.ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სტრუქტურა

ავტორიზაცია არის გარე შეფასების მექანიზმი, რომელიც ადგენს დაწესებულების თვითშეფასების შედეგების შესაბამისობას სახელმწიფოს მიერ დადგენილ სტანდარტებთან. ავტორიზაცია სავალდებულოა ყველა სახის საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის შესაბამისი საქმიანობის განხორციელებისა და სახელმწიფოს მიერ აღიარებული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემისათვის.

ავტორიზაციის სტანდარტები

აკრედიტაცია

აკრედიტაციის მიზანია; აკრედიტაციის სტანდარტებთან საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისობის განსაზღვრის გზით, განათლების ხარისხის ასამაღლებლად საგანმანათლებლო დაწესებულების სისტემატური თვითშეფასების დამკვიდრება და ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების განვითარების ხელშეწყობა.

აკრედიტაციის სტანდარტები

მობილობა ერთი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში სტუდენტის გადასვლის პროცესია. მობილობის პროცესს არეგულირებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ,,უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესი“. სტუდენტთა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებას ახორციელებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. მობილობა ხორციელდება წელიწადში ორჯერ - შემოდგომისა და გაზაფხულის სემესტრებში, ცენტრის დირექტორის მიერ დადგენილ ვადებში.

1 ირმა გრძელიძე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
irma.grdzelidze@atsu.edu.ge ; igrdzelidze@yahoo.com
2 ნატო ალავიძე საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების განყოფილების უფროსი
nato.alavidze@atsu.edu.ge: nato-alavidze@yandex.com
3 თეიმურაზ სურგულაძე დოქტორანტურის განყოფილების ხელმძღვანელი

temsurg@yahoo.com, Teimuraz.surguladze@atsu.edu.ge

4 მათე ხვედელიძე მობილობის განოფილების უფროსი
mate.khvedelidze@atsu.edu.ge
5 თეა ვალიშვილი ანალიტიკური განყოფილების უფროსი
tea.valishvili@atsu.edu.ge

სრული სია

next
prev
 1. განათლება
 2. ტრენინგები
 3. გამოცდილება
 4. პუბლიკაციები

განათლება

1996-1999
ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურის მაძიებელი. სპეციალობა: „ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი“;
1993-1996
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურის ასპირანტი. სპეციალობა: „ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი“
1988-1993
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტი. სპეციალობა „ფინანსები და კრედიტი“, სპეციალიზაცია „სახელმწიფო ბიუჯეტი
1985-1988
ქ. ქუთაისის № 27 საშუალო სკოლა
1977-1985
ქ. ქუთაისის № 3 საშუალო სკოლა

უცხო ენის/ენების ცოდნა:

ინგლისური ენა,რუსული ენა

სამეცნიერო ხარისხი:

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი;

Field of research

 • European Integration
 • Local Budgets
 • Regional Policy
 • Investment
 • Regional finances, post crisis financial reforms in different countries and regions of the world.

15.09.2010 - დღემდე

13/08/2010 - 12/2013
 • Electronic Budgeting, training course, Ministry of Finance of Georgia, Financial Academy, Tbilisi, Georgia (Certificate).
13/08/2010 - 12/2013
 • Electronic Budgeting, training course, Ministry of Finance of Georgia, Financial Academy, Tbilisi, Georgia (Certificate).
13/08/2010 - 12/2013
 • Seminars in the Universities of U.S.A, aimed at learning of High Education Management principles in U.S., with the Framework of the project financed by the Department of State of U.S.A.
15.09.2010 - დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი
03.09.07 – 15.09.2010 იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციის „რეგიონული განვითარების სამსახურის“ მთავარი სპეციალისტი;
01.09.07 - 09.2010 ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, საინფორმაციო-ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი
15.08.05 - 15.03.2010 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ეკონომიკის დეპარტამენტის კოორდინატორი;
28.04.04 - 15.08.05 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტის დეკანი;
2002 - 2006 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტის „ფინანსები და კრედიტის“ კათედრის დოცენტი;
1995 - 2002 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
1996 - 1998 საგადასახადო ინსპექციის იმერეთის რეგიონული ოპერატიული სამმართველოს საინფორმაციო-ანალიტიკური ჯგუფის მთავარი სპეციალისტი;
1996 - 2002 ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტის „ფინანსები და კრედიტის“ კათედრის უფროსი მასწავლებელი;
1993 - 1996 ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკური ფაკულტეტის „ეკონომიკური თეორიის“ კათედრის მასწავლებელი;
2010 ეკონომიკური რეფორმები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებსა და რეგიონებში,ჟურნალი ეკონომიკური პროფილი,№7,აპრილი
2009 რეგიონალიზაციის პროცესები და რეგიონული პოლიტიკის ფორმირების თავისებურებები თანამედროვე ეტაპზე,ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა, მარტი
2009 უნდა შევიმუშაოთ საქართველოს რეგიონული პოლიტიკა,ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა, მარტი
2009 საბაზრო გარემოში კორპორაციის ინვესტიციური ქცევის მოდელირების მოტივაციური მექანიზმი,ჟურნალი ეკონომიკური პროფილი, №5, აპრილი
2008 რეგიონალიზაციის პროცესები და რეგიონული პოლიტიკის ფორმირების თავისებურებები თანამედროვე ეტაპზე,თეუსუ ჰ.ს.ფ.,სამეც. შრ. კრებ.„საზრისი“,№6,ქუთაისი,11
2008 რეგიონული ინვესტიციური კლიმატის ცნება, მისი მნიშვნელობა თანამედროვე პირობებში,თეუსუ ჰ.ს.ფ., სამეც. შრ. კრებ. „საზრისი“, №5, ქუთაისი,
2008 ინვესტიციური პოლიტიკა, მისი როლი და შემუშავების პრინციპები თანამედროვე პირობებში,ჟურნალი ეკონომიკური პროფილი, №4, აპრილი
2007 ფინანსური ბაზრების გლობალიზაცია და ინვესტიციები,ჟურნალი ეკონომიკური პროფილი, №2, აპრილი
2006 ხარისხის მართვა თანამედროვე უმაღლეს სასწავლებლებში,თბილისის საერო უნივერსიტეტი მეტეხი, სამეცნ. შრომ. კრებული,
2005 ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტების დაგეგმვისა და პროგნოზირების ზოგიერთი აქტუალური საკითხი,ჟურნალი საქართველოს ეკონომიკა, №4-5 (78-79)
next
prev