ბიზნესის, სამართლისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

# სახელი და გვარი აკადემიური თანამდებობა CV
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      

 

სახელი გვარი თანამდებობა   CV
 აკაკი  ბაკურაძე დეკანი

ასოცირებული პროფესორი

 
    მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
    მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი