ბიზნესის, სამართლისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

# სახელი და გვარი აკადემიური თანამდებობა CV
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      

 

სახელი გვარი თანამდებობა   CV
 აკაკი  ბაკურაძე დეკანი

ასოცირებული პროფესორი

 
    მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
    მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 

 

საბაკალავრო

 
ბიზნესის ადმინისტრირება
ეკონომიკა
სოციალური მეცნიერებები
სამართალი

სამაგისტრო

 
ბიზნესის ადმინისტრირება
საჯარო მმართველობა
სისიხლის სამართლი
საჯარო სამართალი
ეკონომიკა
ლიდერობა უმაღლეს განათლებაში-თვითშფასება
 

სადოქტორო

 
ბიზნესის ადმინისტრირება
ეკონომიკა

minor

 
აგრობიზნესის მენეჯმენტი