ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი ერთ-ერთი უძველესია უნივერსიტეტში. იგი არსებობს 1933 წლიდან, პედაგოგიური ინსტიტუტის დაარსების დღიდან. ფაკულტეტზე წარმართული სასწავლო და სამეცნიერო მუშაობის მიზანია, სტუდენტებს მისცეს უმაღლესი განათლების ყველა საფეხურის შესაბამისი ცოდნა მათემატიკაში, კომპიუტერულ ტექნოლოგიებსა და საბუნებისმეტყველო დარგებში; მოამზადოს სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ მეცნიერული მსოფლმხედველობა, მაღალი კულტურა და საერთაშორისო მოთხოვნათა შესაბამისი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტს ემსახურება 12 პროფესორი, 70 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ-პროფესორი.
# სახელი და გვარი აკადემიური თანამდებობა CV
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      

 

სახელი გვარი თანამდებობა   CV
დავით ლეკვეიშვილი დეკანი

ასოცირებული პროფესორი

 
ნიკოლოზ კაჭკაჭიშვილი მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
ნინო გოგოლაძე მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
ნანა ჯულაყიძე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ასოცირებული პროფესორი