ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი ერთ-ერთი უძველესია უნივერსიტეტში. იგი არსებობს 1933 წლიდან, პედაგოგიური ინსტიტუტის დაარსების დღიდან. ფაკულტეტზე წარმართული სასწავლო და სამეცნიერო მუშაობის მიზანია, სტუდენტებს მისცეს უმაღლესი განათლების ყველა საფეხურის შესაბამისი ცოდნა მათემატიკაში, კომპიუტერულ ტექნოლოგიებსა და საბუნებისმეტყველო დარგებში; მოამზადოს სპეციალისტები, რომლებსაც ექნებათ მეცნიერული მსოფლმხედველობა, მაღალი კულტურა და საერთაშორისო მოთხოვნათა შესაბამისი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტს ემსახურება 12 პროფესორი, 70 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ-პროფესორი.
# სახელი და გვარი აკადემიური თანამდებობა CV
1  დავით ლეკვეიშვილი  ასოცირებული პროფესორი  
2  თენგიზ ბოკელავაძე  ასოცირებული პროფესორი  
3  ნიკა გორგოძე  ასოცირებული პროფესორი  
4  მირანდა მნაცაკანიანი  ასოცირებული პროფესორი  
5  თეიმურაზ სურგულაძე  პროფესორი  
6  დემური თედორაძე  ასოცირებული პროფესორი  
7  მანუჩარ ჩიქოვანი  ასოცირებული პროფესორი  
8  იზოლდა ლომსიანიძე  ასოცირებული პროფესორი  
9  მაია გაბუნია  ასოცირებული პროფესორი  
10  ემზარ გორდაძე  ასოცირებული პროფესორი  
11  ნინო მანგალაძე  ასოცირებული პროფესორი  
12  ნინო მარგველაშვილი  ასოცირებული პროფესორი  
13  ციცინო დავითულიანი  ასოცირებული პროფესორი  
14 ზურაბ ხურცია  ასოცირებული პროფესორი  
15 ნოდარი ჭანტურია  ასოცირებული პროფესორი  
16 მანანა ჭუმბურიძე  ასოცირებული პროფესორი  
17 ვალერი ბერეკაშვილი  სტუდენტი  
18 ლევან ცირეკიძე   სტუდენტი  
19 თამარ ამბროლაძე   სტუდენტი  
20 თამარ ქობულაძე   სტუდენტი  
21 ლილე სხილაძე   სტუდენტი  

 

სახელი გვარი თანამდებობა   CV
დავით ლეკვეიშვილი დეკანი

ასოცირებული პროფესორი

 
ნიკოლოზ კაჭკაჭიშვილი მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
ნინო გოგოლაძე მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
ნანა ჯულაყიძე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ასოცირებული პროფესორი

 

 

საბაკალავრო

 
მათემატიკა
კომპიუტერული მეცნიერებები
ქიმია
გეოგრაფია
ბიოლოგია
ეკოლოგია
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
ფიზიკა
  

სამაგისტრო

 
მათემატიკა
ქიმია
რეგიონალურ გეოგრაფია და რეკრეაციული რესურსები
ბიოლოგია
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
თეორიული ფიზიკა
კომპიუტერული მეცნიერებები
ინფორმაციული სისტემები
ელექტრონული ბიზნესი
  

სადოქტორო

 
ფიზიკა
ფუნქციათა თეორია
დიფერენციალური განტოლებები
გეოგრაფია
ნეირომეცნიერებები

 

 

საბაკალავრო

 
მათემატიკა
კომპიუტერული მეცნიერებები
ქიმია
გეოგრაფია
ბიოლოგია
ეკოლოგია
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
ფიზიკა

minor

 
მათემატიკა
კომპიუტერული მეცნიერებები
ქიმია
გეოგრაფია
ბიოლოგია
ეკოლოგია
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
ფიზიკა
  

სამაგისტრო

 
მათემატიკა
ქიმია
რეგიონალურ გეოგრაფია და რეკრეაციული რესურსები
ბიოლოგია
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები (ბიოტექნოლოგია)
თეორიული ფიზიკა
კომპიუტერული მეცნიერებები
ინფორმაციული სისტემები
ელექტრონული ბიზნესი
  

სადოქტორო

 
ფიზიკა
ფუნქციათა თეორია
დიფერენციალური განტოლებები
გეოგრაფია
ნეირომეცნიერებები

 

სახელი და გვარი

ელ.ფოსტა

ტელეფონი

1

დავით ლეკვეიშვილი

david.lekveishvili@atsu.edu.ge

577 13 15 26

2

ნიკოლოზ კაჭკაჭიშვილი

nikokachkachisvili@yahoo.com

599 72 27 13

3

ნინო გოგოლაძე

nino.gogoladze1@atsu.edu.ge
gogoladze.nino73@mail.ru

593 10 34 59

4

ნანა ჯულაყიძე

njulakidze@gmail.com

558 42 59 48