ავტორიზაციის პროცესის დასრულება

2018 წლის 7 სექტემბერს გამართულ უმაღლესისაგანმანათლებლო დაწესებულებებისავტორიზაციის საბჭოს №61 გადაწყვეტილებით სსიპ - აკაკიწერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს 6 წლის ვადით მიენიჭა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების - უნივერსიტეტის სტატუსი. იხილეთ #61 გადაწყვეტილება