სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის სტრუქტურა

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის სტრუქტურა

•    სამსახურის უფროსი: პროფ. იმერი ბასილაძე.
•    სასწავლო-მეთოდური განყოფილება-უფროსი აკადემიური დოქტორი მადონა ნიჟარაძე-ფანჩულიძისა;
ა. სასწავლო სექტორი;
ბ. პრაქტიკის სექტორი;
•     სასწავლო პროცესის კონტროლისა და მონიტორინგის განყოფილება-უფროსი პროფ. გიორგი ბერძულიშვილი;
ა.  საგამოცდო სექტორი- ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. ლალი ზივზივაძე;
ბ.  სადისპეტჩერო სექტორი;
•    სტუდენტთა აღრიცხვისა და მომსახურების განყოფილება-უფროსი:აკადემიური დოქტორი ეკატრინე უკლება.