დადგენილებები

№65 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის, ემერიტუსის, მასწავლებლის და ხელშეკრულებით მოწვეული სპეციალისტების წლიური სასწავლო, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-მეთოდური დატვირთვის ნორმების დამტკიცების თაობაზე


№66 ენათა ცენტრში ხელშეკრულების საფუძველზე და საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული სპეციალისტების დატვირთვის დიაპაზონისა და სახელფასო ანაზღაურების შესახებ


დადგენილება №23(16/17) ურთიერთდასწრებისა და სააუდიტორიო მუშაობის შეფასების პოლიტიკის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება №3(17/18) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის, ემერიტუსის, მასწავლებლის და ხელშეკრულებით მოწვეული სპეციალისტების წლიური სასწავლო და სამეცნიერო-მეთოდური დატვირთვის ნორმების დამტკიცების შესახებ


დადგენილება №4(17/18) სტუდენტის პირადი საქმის წარმოების წესის შესახებ


დადგენილება №5(17/18) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება № 11 (17/18) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზაფხულისა და ზამთრის სკოლის ორგანიზების წესის დამტკიცების შესახებ


დანართი ურთიერთდასწრების განრიგი


 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური კალენდრის შემუშავების წესი დამტკიცების შესახებ #№26


აწსუ-ში აკადემიური პერსონალის, ხელშეკრულებით და საათობრივი ანაზღარების წესით მოწვეული პერსონალის მიერ ჩატარებული ლექცია, პრაქტიკული და ლაბორატორიული მუშაობის მონიტორინგის, შედეგებზე რეაგირების და გაუმჯობესების წესის დამტკიცების შესახებ #27


აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტის პრაქტიკაზე გაშვების, შეფასებისა და პრაქტიკის გაუმჯობესების წესის დამტკიცების შესახებ #28


აწსუ აკადემიური პერსონალის, ემერიტუსის, მასწავლებლის, ხელშეკრულებითა და საათობრივად მოწვეული სპეციალისტების სასწავლო და სამეცნიერო-მეთოდური დატვირთვების ნორმატივების განსაზღვრის, დამტკიცების, აღრიცხვისა და შესრულების შემოწმების წესის დამტკიცების შესახებ#29


გამომდინარე საქართველოს კანონით „უმაღლესი განათლების შესახებ“, სტუდენტის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავების წესის დამტკიცების შესახებ #30


დადგენილება #43 სასწავლო ცხრილის დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება #44 სასწავლო-მეთოდური, სასწავლო-ორგანიზაციული,სასწავლო-სამეცნიერო კვლევითი საქმიანობის და სასწავლო პროცესის განხორციელებისა და მონიტორინგის წესის დამტკიცების შესახებ


დადგენილება #45 ფაკულტეტის მართვისა და საქმიანობის შიდა ეფექტიანობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ


№27 (17/18) აწსუ-ში აკადემიური პერსონალის, ხელშეკრულებით და საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული პერსონალის მიერ ჩატარებული ლექცია, პრაქტიკული და ლაბორატორიული მუშაობის მონიტორინგის, შედეგებზე რეაგირების და გაუმჯობესების წესის დამტკიცების შესახებ


№29 აწსუ აკადემიური პერსონალის, ემერიტუსის, მასწავლებლის, ხელშეკრულებითა და საათობრივად მოწვეული სპეციალისტების სასწავლო და სამეცნიერო-მეთოდური დატვირთვების ნორმატივების განსაზღვრის, დამტკიცების, აღრიცხვისა და შესრულების შემოწმების წესის დამტკიცების შესახ