ინსტრუქციები და წესები

სტატუსის მოპოვების წესი


minor - არჩევის წესი


გამოცდების ჩატარებისა და აპელაციის წესი


აწსუ სტუდენტების მიერ განსხვავებული და/ან დავალიანებაში დარჩენილი კრედიტების ათვისების, პირობების და ფინანსური ვალდებულების შესრულების წესი აკადემიური საბჭოს დადგენილება #9


საგანმანათლებლო პროგრამებზე უნივერსიტეტსა და სტუდენტს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფორმების დამტკიცების შესახებ აკადემიური საბჭოს დადგენილება #16


1. ბაკალავრიატში სწავლების შესახებ;
2. დამატებით სემესტრში სწავლების შესახებ;
3. დოქტორანტურა
4. ერთსაფეხურიანზე სწავლების შესახებ;
5. About Master’s Degree Studies ( ინგლისურენოვანი მაგისტრატურა);
6. მაგისტრატურაში სწავლების შესახებ;
7. მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების შესახებ;
8. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების შესახებ (მოდულური);
9. პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების შესახებ (საგნობრივი);
10. ქართული ენის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლების შესახებ


სასწავლო ცხრილების დაგეგმვის მეთოდოლოგია


სწავლების, კვლევის, პრაქტიკის მონიტორინგის წესი


ფაკულტეტების საქმიანობის შეფასება


№39 კურატორის უფლება-მოვალეობების დამტკიცების შესახებ


საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესი - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის ბრძანება №127/ნ


№01-04-93 მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მოწვეული სპეციალისტებისათვის ინდივიდუალური სასწავლო დატვირთვის ნორმატივების შემდეგი სახით დამტკიცების შესახებ