2017-2018

№ 94 - აწსუ №12(17/18) დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, აღდგენის, მობილობის, კვალიფიკაციის მინიჭებისა და მიღებული განათლების აღიარების წესის, საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის/გაუქმების შემთხვევაში, შესაბამისი პროგრამის სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის მექანიზმების წესის  დამტკიცების შესახებ  აწსუ № 12(17/18) დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

№95 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატის შერჩევის მიზნით კონკურსის გამოცხადების თაობაზე

„სსიპ – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 9 სექტემბრის N132/ნ
ბრძანებით დამტკიცებული წესდების 30-ე მუხლისა და სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საარჩევნო კოდექსის მე-9 თავის შესაბამისად უნივერსიტეტის აკადემიური
საბჭო ადგენს:
1. გამოცხადდეს სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატის შერჩევის
მიზნით კონკურსი.
2. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსი
ჩატარდეს 2018 წლის 2 ივლისს.
3. კანდიდატთა რეგისტრაცია მიმდინარეობს 15 დღის განმავლობაში. რეგისტრაცია დაიწყოს 2018
წლის 11 ივნისიდან და დასრულდეს 2018 წლის 25 ივნისს 18.00 საათზე.
4. უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიამ უზრუნველყოს სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობის
დასაკავებლად კონკურსის ორგანიზებულად ჩატარება.
5. კანდიდატთა რეგისტრაცია იწარმოებს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საარჩევნო კომისიაში შემდეგ მისამართზე: ქ. ქუთაისი, თამარ მეფის ქუჩა №59, პირველი
კორპუსი, ოთახი №1138, 10.00 სთ-დან 18.00 სთ-მდე.
6. უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი უნდა იყოს პროფესორი ან
ასოცირებული პროფესორი.
7. უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე არჩევის
მსურველებმა საარჩევნო კომისიაში უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:
ა) განცხადება საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის სახელზე;
ბ) ბიოგრაფიული მონაცემები (CV)
გ) სამოქმედო გეგმა
დ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
ე) აკადემიური თანამდებობის დამადსტურებელი დოკუმენტი (ცნობა)
8. დადგენილება საჯარო გაცნობის მიზნით გამოიკრას თვალსაჩინო ადგილას, განთავსდეს
უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე და გამოქვეყნდეს გაზეთ „აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში“.
9. დადგენილების განთავსება თვალსაჩინო ადგილას (მათ შორის ფაკულტეტების საინფორმაციო
დაფებზე) დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
10. დადგენილების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს
მარკეტინგის,პროექტების და ღონისძიებების მართვის სამსახურს.
11. დადგენილება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

№ 8 აკაკი წრეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  ჩარიცხულ სტუდენტთათვის   დამატებითი (minor) პროგრამებზე სტუდენტთა განაწილების,  მოდულის  და არჩევითი საგნის არჩევის წესის  დამტკიცების შესახებ

უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტი და აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის წესდების 53 მუხლის მე-2 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტი სტუდენტის მიერ  დამატებითი (minor) პროგრამის, მოდულის და  არჩევითი საგნის არჩევის უფლების წესი დამტკიცდეს თანდართული ფორმით.

№ 29 აწსუ აკადემიური პერსონალის, ემერიტუსის, მასწავლებლის, ხელშეკრულებითა  და საათობრივად მოწვეული სპეციალისტების  სასწავლო და სამეცნიერო-მეთოდური დატვირთვების  ნორმატივების განსაზღვრის, დამტკიცების, აღრიცხვისა   და შესრულების შემოწმების წესის დამტკიცების

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური პერსონალის, ემერიტუსის, მასწავლებლის, ხელშეკრულებითა და საათობრივად მოწვეული სპეციალისტების  სასწავლო და სამეცნიერო-მეთოდური დატვირთვების ნორმატივების განსაზღვრის, დამტკიცებისა და შესრულების  შემოწმების წესი  დამტკიცდეს თანდართული ფორმით.

№27 აწსუ-ში აკადემიური პერსონალის, ხელშეკრულებით და საათობრივი ანაზღარების წესით მოწვეული პერსონალის მიერ ჩატარებული ლექცია,პრაქტიკული და ლაბორატორიული მუშაობის მონიტორინგის, შედეგებზე რეაგირების და გაუმჯობესების წესის დამტკიცების შესახებ

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  აკადემიური პერსონალის, ხელშეკრულებით და საათობრივი ანაზღარების წესით მოწვეული პერსონალის მიერ ჩატარებული  ლექცია, პრაქტიკული და ლაბორატორიული მუშაობის  მონიტორინგის, შედეგებზე რეაგირების და გაუმჯობესების წესი  დამტკიცდეს თანდართული ფორმით.