აწსუ აგრარულ ფაკულტეტზე დეკანის არჩევნების დანიშვნა

№01-04-28 აგრარულ ფაკულტეტზე დეკანის არჩევნების დანიშვნის შესახებ