უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა აგრარულ ფაკულტეტზე

2019 წლის 21 მაისს, აგრარულ ფაკულტეტზე, მსგავსად სხვა ფაკლტეტებისა, გაიმართა აწსუ უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის შეხვედრა ფაკულტეტის ადმინისტრაციასა და თანამშრომლებთან. შეხვედრის მიზანი იყო ფაკულტეტის საჭიროებებისა და არსებული გამოწვევების გამოვლენა და რიგი ინიციატივების გამოკვეთა უნივერსიტეტის ხედვებისა და სტრატეგიული გეგმით გათვალისწინებული პრიორიტეტების გათვალისწინებით.

“აგროინჟინერიის” საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები საწარმოო პრაქტიკაზე

აგრარული ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის „აგროინჟინერია“ სტუდენტები 2019 წლის 10 მაისს იმყოფებოდნენ საწარმოო პრაქტიკაზე აბაშის-შპს „მექანიზატორის“ სერვის ცენტრში, აგროფირმა „ზანაგრო“-ში და აგრარული ფაკულტეტის სენაკის სასწავლო მეურნეობაში, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის გაცნობის, მისი ექსპლუატაციის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებისა და მრავალწლიანი კულტურების დათვალიერების მიზნით.

საბაკალავრო პროგრამამ „აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა“ მიიღო სრული აკრედიტაცია 7 წლის ვადით

აგრარული ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამამ „აგრონედლეულის კვების პროდუქტების ტექნოლოგია და ექსპერტიზა“ (პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფესორი ქეთევან კინწურაშვილი, ასოც.პროფესორი ეკატერინე კახნიაშვილი) ძირითადი განმახორციელებელი დეპარტამენტი: სუბტროპიკული კულტურების პროდუქტთა ტექნოლოგის) 2019 წლის 2 მაისს, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, მიიღო სრული აკრედიტაცია 7 წლის ვადით.
აბიტურიენტების მიღება აკრედიტირებულ საბაკალავრო პროგრამაზე 2019-2020 სასწავლო წელს მოხდება 30 ადგილზე, რომელთაგან 30-ივე იქნება სახელმწიფოსგან სრულად დაფინანსებული. მომვდევნო წლებში აბიტურიენტების მიღება განხორციელდება იმ მომენტისთვის დადგენილი წესის მიხედვით.

ტურიზმის პროგრამის სტუდენტები საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებზე- 2019

საერთაშორისო ტურისტულ გამოფენებს ,გამართულს 3 მაისს თბილისში და 10 მაისს ბათუმში, დაესწრო აგრარული ფაკულტეტის ტურიზმის სპეციალობის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის 50 მდე სტუდენტი და 6 პროფესორ - მასწავლებელი. ისისნი გაეცნენ აქ წარმოდგენილი ქართული და უცხოუირი კომპანიების ახალ ტურისტულ პროდუქტებს და სხვადასხვა მომსახურების მიმწოდებლებს, ასევე დამყარდა კონტაქტები ტურისტულ კომპანიებთან, როგორც სტუდენტებისთვის შესაძლო ახალი პრაქტიკის/სტაჟირების ობიექტი.

საბაკალავრო პროგრამამ „აგრონომია“ მიიღო სრული აკრედიტაცია

აგრარული ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამამ „აგრონომია“ მოდულებით: აგროეკოლოგია, აგროტექნოლოგია. მცენარეთა დაცვა, საბაღო-საპარკო მეურნეობა (პროგრამის ხელმძღვანელი:პროფესორი როზა ლორთქიფანიძე, ძირითადი განმახორციელებელი დეპარტამენტი: ,,აგრონომიულ მეცნიერებათა“) 2019 წლის 11 აპრილს, საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, მიიღო სრული აკრედიტაცია 7 წლის ვადით

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.