აგრონომიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

აგრონომიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი სამართალმემკვიდრეა აგრობიოლოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის, რომელიც  შეიქმნა 2006 წლის 1 მარტს საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 5 კათედრის შემადგენლობით: “ბოტანიკის, მცენარეთა ფიზიოლოგიისა და მიკრობიოლოგიის”, “ნიადაგმცოდნეობისა და სასოფლო_სამეურნეო მელიორაციის”, “მემცენარეობის, გენეტიკისა და სელექციის”, “აგროქიმიის და ზოგადი მიწათმოქმედების”, “მცენარეთა დაცვის”. დეპარტამენტი დაკომპლექტდა თორმეტი თანამშრომლით: სამი პროფესორი, ორი ასოცირებული პროფესორი, ოთხი ასისტენტ პროფესორი და ორი ლაბორანტი.
დეპარტამენტში ფუნქციონირებდა ხუთი ლაბორატორია: 1) სელექცია გენეტიკის; 2) მიწათმოქმედება და აგროქიმიის; 3) ნიადაგმცოდნეობისა, ნიადაგის კამერალური დამუშავების”, ბუნებათსარგებლობისა და სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის 4) მცენარეთა დაცვის.
2011 წელს საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან შეერთების შემდეგ დეპარტამენტმა ფუნქციონირება განაგრძო “აგრონომიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის” სახელწოდებით .
ამჟამად დეპარტამენტი დაკომპლექტებულია 2 პროფესორით, 6 ასოცირებული პროფესორით, 1 ასისტენტ-პროფესორით და 2 ლაბორანტით. პროგრამის განსახორციელებლად მოწვეულია 3 სპეციალისტი.  დეპარტამენტი ანხორციელებს შემდეგ საგანმანათლებდო პროგრამებს:  საბაკალავრო პროგრამა “აგრონომია” – ხელმძღვანელი პროფესორი როზა ლორთქიფანიძე,   სამაგისტრო პროგრამებს: “აგროეკოლოგია” – ხელმძღვანელი პროფესორი როზა ლორთქიფანიძე და “სუბტროპიკული კულტურების სელექცია” – ხელმძღვანელი პროფესორი ვახტანგ ქობალია;  სადოქტორო პროგრამას “აგრონომია”  (5 მოდულით: აგროეკოლოგია, აგროტექნოლოგია, მცენარეთა დაცვა, მცენარეთა სელექცია, საბაღო-საპარკო მეურნეობა) -– ხელმძღვანელი პროფესორი როზა ლორთქიფანიძე. დამატებითი მინორ პროგრამა “აგროეკოლოგია” – ხელმძღვანელი ასოცირებული პროფესორი ნუნუ ჩაჩხიანი-ანასაშვილი.   
დეპარტამენტში ფუნქციონირებს 4 სასწავლო ლაბორატორია: “ნიადაგთმცოდნეობის, მელიორაციისა და აგროეკოლოგიური მონიტორინგის”, მიწათმოქმედებისა და აგროქიმიის” და “მცენარეთა დაცვის”. დეპარტამენტი ანხორციელებს სამეცნიერო საქმიანობას საგრანტო პროექტების სახით ნოსირის სასწავლო მეურნეობაში.გამოქვეყნებულია მრავალი სამეცნიერო პუბლიკაცია და ნაშრომი.

 

# სახელი და გვარი აკადემიური თანამდებობა CV
1 როზა ლორთქიფანიძე პროფესორი
2 ვახტანგ ქობალია პროფესორი
3 ტრისტან ჯობავა ასოცირებული პროფესორი
4 ნუნუ ჩაჩხიანი-ანასაშვილი ასოცირებული პროფესორი
5 მაკა ყუბანეიშვილი ასოცირებული პროფესორი
6 ნინო კელენჯერიძე ასოცირებული პროფესორი
7 ნინო ავალიშვილი ასოცირებული პროფესორი
8 ნინო ყიფიანი ასოცირებული პროფესორი
9 მაია ხელაძე ასისტ-პროფესორი
10 ნატალია სანთელაძე ლაბორანტი
11 ლალი ბერეკაშვილი ლაბორანტი

 

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.

bagcilar evden eve nakliyat evden eve nakliyat şehirlerarası evden eve nakliyat evden eve nakliyat firmaları evden eve nakliyat ümraniye evden eve nakliyat evden eve nakliyat avcılar evden eve nakliyat evden eve nakliyat