დოქტორანტ ლელა კიკნაველიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 2 ივნისს №1114 აუდიტორიაში 12 საათზე გაიმართება საინჟინრო - ტექნოლოგიური ფაკულტეტის „მსუბუქი მრეწველობის ტექნოლოგია და მსალათმცოდნეობა“ სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ლელა კიკნაველიძის სადისერტაციო ნაშრომის „ქართული ეთნო-ფეხსაცმლის ევოლუციის კანონზომიერ ფაქტორთა ანალიზის საფუძველზე ქალის ფეხსაცმლის კონსტრუქციული პარამეტრების ოპტიმიზაცია და დიზაინის შემუშავება“ საჯარო დაცვა.