დოქტორანტ დავით შარაბიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 10 ივლისს 13 საათზე №1114 აუდოტორიაში გაიმართება  საინჟინრო - ტექნიკური  ფაკულტეტის  „სატრანსპორტო პროცესების ორგანიზაცია და მართვა“  სადოქტორო პროგრამის  დოქტორანტ დავით შარაბიძის   სადისერტაციო ნაშრომის  „რეგიონალური ლოჯისტიკური აგრარული ცენტრების სტრუქტურულ- ფუნქციონალური და ტექნოლოგიური აღჭურვილობის ოპტიმიზაცია“ საჯარო დაცვა