2018 წლის 30 ივნისს მწვანე დარბაზში გაიმართება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის ფიქრია ჯინჯიხაძის სადისერტაციო ნაშრომის  „ოკრიბის ბუნებრივ-ანთროპოგენური ლანდშაფტების ფიზიკურ-გეოგრაფიული ანალიზი და რაციონალური ბუნებათსარგებლობის პრობლემები“ საჯარო დაცვა.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.