2018 წლის 10 ივლისს მწვანე დარბაზში 13 საათზე გაიმართება ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  „ეკონომიკის“ სადოქტორო პროგრამის  დოქტორანტ გიორგი კეპულაძის  სადისერტაციო ნაშრომის  „სიღარიბე, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური მოვლენა და მისი კვლევის თეორიულ - მეთოდოლოგიური თავისებურებანი“ საჯარო დაცვა.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.