დოქტორანტ იოსებ აბულაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2018 წლის 16 ივლისს №1114 აუდიტორიაში გაიმართება აგრარული  ფაკულტეტის   „აგროინჟინერიის“ სადოქტორო პროგრამის  დოქტორანტ იოსებ აბულაძის სადისერტაციო ნაშრომის  „აჭარაში მომუშავე სასოფლო - სამეურნეო ტექნიკის საექსპლუატაციო საიმედოობის გაზრდა და რესურსდამზოგი ტექნოლოგიის დამუშავება ცვეთადი დეტალების აღდგენისათვის“ საჯარო დაცვა.