ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი

ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი ჩამოყალიბდა 2011 წელს არსებული „ეკონომიკის“ კათედრის ბაზაზე. 1992 წელს ფაკულტეტმა პირველი მიღება განახორციელა „ფინანსებისა და კრედიტის“ სპეციალობაზე, რომლის აკადემიურ უზრუნველყოფას ახდენდა „ფინანსებისა და კრედიტის“ კათედრა, ხოლო 1994 წლიდან - „საბუღალტრო აღრიცხვა და საგადასახადო საქმის“ სპეციალობაზე, რომელსაც აკადემიურად უზრუნველყოფთა  „აღრიცხვა, ანალიზისა და კონტროლის“ კათედრა. პარლელურად, 1995 წლიდან მიღება ცხადდება მენეჯმენტისა და მარკეტინგის მიმართულების სპეცილობებზე, რომელთა აკადემიურ უზრუნველყოფას ახდენდა შესაბამისი კათედრები.
ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი ფაკულტეტზე უმსხვილესი სასწავლო-სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულია, რომელიც მოიცავს „ფინანსები, საბანკო და სადაზღვეო საქმის“; „საბუღალტრო აღირცხვა, ანალიზისა და აუდიტის“; „მენეჯმენტისა და მარკეტინგის“  და „აგრობიზნესის მენეჯმენტის“ მიმართულებებს. იგი აკადემიურად უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამებს, ასევე მაინორ (minor) პროგრამებს „ბიზნესის ადმინისტრირება“ და „აგრობიზნესის მენეჯმენტი“.
დეპარტამენტის ხელმძღვანელია ასოცირებული პროფესორი გოდერძი შანიძე.

# სახელი და გვარი აკადემიური თანამდებობა CV
1 აზა იფშირაძე  
2 გიორგი ფოფხაძე  
3 გიორგი ღავთაძე  
4 დეზდემონა მაღლაკელიძე  
5 გოდერძი შანიძე  
6 დალი სილაგაძე  
7 დალი სოლოღაშვილი  
8 ემზარი ჯულაყიძე  
9 ზეინაბ ახალაძე  
10 თინათინ გუგეშაშვილი  
11 თეა ვალიშვილი  
12 თენგიზ კუპრაშვილი  
13 თამაზ გამსახურდია  
14 ინეზა წერეთელი  
15 მაია ახვლედიანი  
16 მედეა ლომინაშვილი-ფრუიძე  
17 მანანა შალამბერიძე  
18 ნანა ბენიძე  
19 ნათელა ვაშაკიძე  
20 ნანა ლუხუტაშვილი  
21 ნარგიზა ქარქაშაძე  
22 ნუნუ ქიქოძე  
23 ნანა შონია  
24 ნათელა ჯანელიძე  
25 სერგო სვანაძე  
26 ხათუნა შალამბერიძე  
27 ჯამბული ბიწაძე