კონკურსის საბოლოო შედეგების შესახებ დადგენილება

აწსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 26 ივნისის №193 დადგენილების მე-11 მუხლის მოთხოვნის და აწსუ-ს რექტორის #01-04/5 (14.01.2019) ბრძანების საფუძველზე გამოცხადდებული კონკურსის საბოლოო შედეგების შესახებ დადგენილება (იხ. „მიბმული ფაილი“)

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.