ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ დაგეგმილი სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია

"Covid 19-ის შედეგების სამართლებრივი, სოციალური და ეკონომიკურ რენოვაცია"
ჩატარდება 2020 წლის 11 სექტემბერს საუნივერსიტეტო სივრცეში
იხ.კონფერენციის პროგრამა მიბმულ ფაილად