ცვლილება საფაკულტეტო გრანტის შესახებ

01-04-17 აწსუ ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსის გამოცხადების შესახებ