ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე განხორციელებული შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსის პირველი ეტაპის შეფასების შესახებ დადგენილება

„სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსის გამოცხადებისა და ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“, აწსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 23 მარტის №183 დადგენილების“ მე-11 მუხლის მე-5 პუნქტის მოთხოვნის შესაბამისად 2018 წ. 24 მაისს, ფაკულტეტის საბჭომ მიიღო დადგენილება:

I. დამოუკიდებელ ექსპერტთა ჯგუფისთვის შემდეგ ეტაპზე შეფასებისთვის გადასაცემი პროექტების შესახებ;
II. დამდგარი შედეგების აპელაციის განხილვების თარიღების განსაზღვრის შესახებ.
იხილეთ დადგენილება

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.