sagranto konkursiბიზნესის ფაკულტეტზე შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსის გამოცხადების შესახებ
შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსის გამოცხადებისა და ჩატარების წესები
პროექტის სააპლიკაციო ფორმა
პროექტის ბიუჯეტი

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.