თანამედროვე რეგიონული განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები BLSS- 2019

2019 წლის 20-21 სექტემბერს ჩატარდა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურმეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული მესამე საერთაშორსიო სამეცნიერო კონფერენცია - „თანამედროევ რეგიონული განვითარების ეკონომიკური,სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“, რომლის მიზანი იყო როგორც ქართველი, ისე უცხოელი მეცნიერების მიერ ეკონომიკური, სამართლებრივი დასოციალური პრობლემების საჯარო განხილვა და დაძლევის გზების ძიება. ასევე, ფაკულტეტის საქმიანობის, ქალაქის, რეგიონის და ქვეყნის ცნობადობის ამაღლება ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში მათი წარმოამდგენელების კონფერენციაში მონაწილეობით.

კონფერენცია ჩატარდა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა დასპორტის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული „მეცნიერებისა და ინოვაციების“ფესტივალის ფარგლებში და პარტნიორები იყვენენ საქრათველოს ეროვნული ბანკი,გაეროს ბავშვთა ფონდი საქართველოში, ეკონომიკის კვლევისა და განვითარების ინსტიტუტი.

კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღო გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლობამ საქართველოში https://www.unicef.org/georgia/ka და როგორც საქართველოს https://www.atsu.edu.ge , www.tsu.edu.ge , www.gtu.edu.ge , www.seu.edu.ge , www.bsu.edu.ge, www.ciu.edu.ge , www.ssu.edu.ge , www.gruni.edu.ge, ისე უკრაინის, ლატვიის, პოლონეთის, რუმინეთის და ჩეხეთის უნივერსიტეტების წარმომადგენლებმა.

უნდა აღინიშნოს, რომ კონფერენციის მონაწილეთა შორის იყვენენ საქართველოს მთავარი პროკურატურის, საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომმისიის და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, რომლებმაც სამუშაო შეხვედრები მეტად საინტერესო და ნაყოფიერი გახადეს.

საბოლოოდ, კონფერენციის შედეგად გამოიკვეთა სამი ძირითადი მომენტი:

პირველი: ქალაქს ესტუმრა 15 უცხოელი 5 დღით და 32 ქართველი 1 დღით, რამაცქალაქს გაუზარდა შემოსავალი უმნიშვნელოდ მაინც და აამაღლა ცნობადობა როგორც რეგიონის, ისე ქვეყნის.

მეორე: 2020 წლის გაზაფხულზე, გაეროს ბავშვთა უფლებების საქართველოს წარმომადგენლობის ინიცირებით დაიგეგმა ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია 'ბავშვთა უფლებებზე".


მესამე: დაიგეგმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორამდუმის გაფორმება პოლონეთისდა ლატვიის უნივერსიტეტებთან, რაც ხელს შეუწყობს ფაკულტეტის ინტერნაციონალიზაციის საკითხების განვითარებას.

ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათ აფაკულტეტის სტუდენტების შემეცნებითი ტური შპს „კურორტ საირმეში“

მიმდინარე წლის 21 ივნისს განხორციელდა ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 45 სტუდენტის შემცნებითი ვიზიტი შპს „კურორტ საირმეში“.

აწსუ ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტების შემეცნებითი ვიზიტი საქართველოს ეროვნულ ბანკში

მიმდინარე წლის 23 მაისს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უმასპინძლა აწსუ ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამების 20 სტუდენტს.

სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტთან არსებული სტუდენტთა სამეცნიერო წრის გასვლითი სხდომა ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში

30 მაისს გაიმართა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტთან არსებული სტუდენტთა სამეცნიერო წრის გასვლითი სხდომა, ნიკო ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში.

სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პრაგრამის სტუდენტების შემეცნებითი ვიზიტი საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში

23 მაისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, სოციალური მეცნიერებების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტები შემეცნებითი ვიზიტის ფარგლებში ესტუმრნენ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, სადაც გაეცნენ საკონსტიტუციო სამართალწარმოების წესებს და განიხილეს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა. სტუდენტები ასევე დაესწრნენ საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგიის არსებითი განხილვის სხდომას.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.