ბიზნეს-საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრი

bsmcაკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტში შექმნილია „ბიზნეს-საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრი“ (ხელმძღვანელი - პროფ. ემზარ ჯულაყიძე). ცენტრი უფასო კონსულტაციას გაუწევს ბიზნესით დაინტერესებულ პირებს ბიზნეს გეგმის შედგენაში, ადამიანური და ფინანსური რესურსების მართვაში, მარკეტინგული სტრატეგიბეის შემუშავებაში და ა.შ.
ბიზნეს-საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრის  საქმიანობას წარმოადგენს ბიზნესში მიმდინარე პროცესების მცირე მასშტაბიანი კვლევების ჩატარება, პროფესიული განხილვების ორგანიზება და საკონსულტაციო საქმიანობის განხორციელება რეგიონში ბიზნესის განვიტარების მიმაღტულებით.
ბიზნეს-საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრი დაკომპლექტებულია კვალიფიციური მეცნიერ- ნთანამშრომლებითა და მაღალი აკადემიური მოსწრების  სტუდენტებით.

აწსუ-სა და Nexia International შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

nexia internationalმიმდინარე წლის 13 ივნისს მემორანდუმი გაფორმდა ჩვენს უნივერსიტეტსა და შპს "ნექსია თიეი აკადემიას" შორის, რომელიც ითვალისწინებს ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთა/კურსდამთავრებულთა და მომსახურე აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობას ორივე მხარის ინტერესების გათვალისწინებით, სტუდენტების როგორც პროფესიული პრაქტიკის გავლას, ისე ერთობლივ შემეცნებით პროექტებში მათ ჩართვას.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.