აწსუ ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შიდასაფაკულტეტოს საგრანტო კონკურსის პირველი ეტაპის შედეგები

აწსუ-ს რექტორის #01-04/31, 27.06.2018 ბრძანების და „სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე შიდასაფაკულტეტო საგრანტო კონკურსის გამოცხადებისა და ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“, აწსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2018 წლის 26 ივნისის №193 დადგენილების საფუძველზე, გამოცხადებული კონკურსში დებულების მე-11 მუხლის მე-5 პუნქტის მოთხოვნის შესაბამისად დამოუკიდებელ ექსპერტთა ჯგუფს შემდეგი შეფასების ეტაპზე გადავიდა საპროექტო/დასაფინანსებელი განაცხადები:

ბიზნეს-საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრი

bsmcაკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტში შექმნილია „ბიზნეს-საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრი“ (ხელმძღვანელი - პროფ. ემზარ ჯულაყიძე). ცენტრი უფასო კონსულტაციას გაუწევს ბიზნესით დაინტერესებულ პირებს ბიზნეს გეგმის შედგენაში, ადამიანური და ფინანსური რესურსების მართვაში, მარკეტინგული სტრატეგიბეის შემუშავებაში და ა.შ.
ბიზნეს-საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრის  საქმიანობას წარმოადგენს ბიზნესში მიმდინარე პროცესების მცირე მასშტაბიანი კვლევების ჩატარება, პროფესიული განხილვების ორგანიზება და საკონსულტაციო საქმიანობის განხორციელება რეგიონში ბიზნესის განვიტარების მიმაღტულებით.
ბიზნეს-საკონსულტაციო მომსახურების ცენტრი დაკომპლექტებულია კვალიფიციური მეცნიერ- ნთანამშრომლებითა და მაღალი აკადემიური მოსწრების  სტუდენტებით.

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციასთან

მიმდინარე წლის ივნისის თვეში ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციასა და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის, რომელიც მიზნად ისახავს  ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის F1 (ბუღალტერი ბიზნესში)  F2 (მენეჯერული აღრიცხვა) წიგნების აღიარებას. ამასთან, პროფესიონალი ბუღალტრების და აუდიტორების მიერ საჯარო ლექციების, სემინარების, ტრენინგეების და მასტერკლასების  ჩატარებას აღნიშNული პროგრამის სტუდენტებისთვის.
გარდა აღნიშნულისა, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის განვითარების მიზნით, იგეგმება F3(ფინანსური აღრიცხვა) და  F7(ფინანსური ანგარიშგება)  წიგნებით გათვალისწინებული საკითხების სასწავლო კურსებში შეტანა მომავალში აღიარების მიზნით.

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.

eşya depolama istanbul eşya depolama