პროგრამები 2017-2018

საბაკალავრო

 
ბიზნესის ადმინისტრირება
ეკონომიკა
სოციალური მეცნიერებები
სამართალი

სამაგისტრო

 
ბიზნესის ადმინისტრირება
საჯარო სამართალი
საჯარო სამართალი (ბოლო ჩასწორებით)
სისხლის სამართალი
საჯარო სამართალი
ეკონომიკა
ლიდერობა და მენეჯმენტი
ჟურნალისტიკა

 

სადოქტორო

 
ბიზნესის ადმინისტრირება
ეკონომიკა

minor

 
აგრობიზნესის მენეჯმენტი