პროგრამები 2018-2019

საბაკალავრო

ბიზნესის ადმინისტრირება
ეკონომიკა
სამართალი
სოციალური მეცნიერებები

სამაგისტრო

ბიზნესის ადმინისტრირება
ჟურნალისტიკა
საჯარო მმართველობა
საჯარო სამართალი
სისხლის სამართალი
ეკონომიკა

MINOR

ბიზნესის ადმინისტრირება
ჟურნალისტიკა
პოლიტიკური მეცნიერებები
საერთაშორსიო ურთიერთობები
ეკონომიკა
აგრობიზნესის მენეჯმენტი