პროგრამები 2019-2020

საბაკალავრო

 
ბიზნესის ადმინისტრირება
ეკონომიკა
სოციალური მეცნიერებები
სამართალი

სამაგისტრო

 
ბიზნესის ადმინისტრირება
საჯარო სამართალი
საჯარო მმართველობა
სისხლის სამართალი
ეკონომიკა
ლიდერობა და მენეჯმენტი უმაღლეს განათლებაში
ჟურნალისტიკა

minor

 
აგრობიზნესის მენეჯმენტი
ბიზნესის ადმინისტრირება
ეკონომიკა
პოლიტიკური მეცნიერებები
ჟურნალისტიკა
საერთაშორისო ურთიერთობები