№ 94 - აწსუ №12(17/18) დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

-ის მიერ 254 ჩამოტვირთვები

№ 94 - აწსუ №12(17/18) დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, აღდგენის, მობილობის, კვალიფიკაციის მინიჭებისა და მიღებული განათლების აღიარების წესის, საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის/გაუქმების შემთხვევაში, შესაბამისი პროგრამის სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის მექანიზმების წესის  დამტკიცების შესახებ  აწსუ № 12(17/18) დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, აღდგენის, მობილობის, კვალიფიკაციის მინიჭებისა და მიღებული განათლების აღიარების წესის, საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის/გაუქმების შემთხვევაში, შესაბამისი პროგრამის სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის მექანიზმების წესის  დამტკიცების შესახებ  აწსუ № 12(17/18) დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ფაილის ზომა: 585.9 KB
ფაილის ტიპი: application/pdf
ნახვა: 2336 ნახვა
ჩამოტვირთვა: 254 ჯერ