დოკუმენტები

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის კონცეფცია

სწავლების მეთოდები და შეფასების ინსტრუმენტები

პროფესიული პროგრამების ხარისხის მართვისა და შიდა მონიტორინგის სახელმძღვანელო

პროფესიული პროგრამების ადმინისტრირება

სტრატეგიული გეგმა

QA პოლიტიკა

ხელშეკრულების ფორმები

აპლიკანტების შერჩევის და ჩარიცხვის წესი 01-04-22

ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები