ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტრატეგიული გეგმა

სტრატეგიული გეგმა დამტკიცებულია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს მიერ 15.11.2017 ოქმი #3 (დადგენილება #1)

საგანმანათლებლო პროფილი დამტკიცებულია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს მიერ 27.10.2017 ოქმი #2 (დადგენილება #6)

სამეცნიერო-კვლევითი პროფილი დამტკიცებულია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს მიერ 27.10.2017 ოქმი #2 (დადგენილება #5)