დოქტორანტ ნათია არველაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო განხილვა

2021 წლის 17 ივლისს, 12 საათზე, №1114 აუდიტორიაში, გაიმართება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „ფილოლოგიის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ ნათია არველაძის სადისერტაციო ნაშრომის „ეპითეტი როგორც მხატვრულ-გამომსახველობითი საშუალება ანტიკურ ეპიკურ პოეზიაში (ჰომეროსი, აპოლონიოს როდოსელი, ვერგილიუსი)“ საჯარო დაცვა.