ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტებს მიმდინარე წლის 20 სექტემბერს გიწვევთ საინფორმაციო შეხვედრაზე  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით შემდეგი განრიგით:

2021 წლის 17 ივლისს, 12 საათზე, №1114 აუდიტორიაში, გაიმართება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის „ფილოლოგიის“ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ ნათია არველაძის სადისერტაციო ნაშრომის „ეპითეტი როგორც მხატვრულ-გამომსახველობითი საშუალება ანტიკურ ეპიკურ პოეზიაში (ჰომეროსი, აპოლონიოს როდოსელი, ვერგილიუსი)“ საჯარო დაცვა.მიმდინარე წლის 18 ივნისს, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული მეცნირებათა ფაკულტეტის დეკანატი, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, დეპარტამენტებისა და პროგრამების ხელმძღვანელები  დისტანციურ ფორმატში შეხვდენენ ფაკულტეტის პირველი კურსის სტუდენტებს minor პროგრამების არჩევასთან დაკავშირებით და გააცნეს ფაკულტეტზე მოქმედი minor პროგრამები.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2021 წლის 29 მაისს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის ორგანიზებით დისტანციურ რეჟიმში გაიმართა ყოველწლიური საერთაშორისო ინგლისურენოვანი კონფერენცია ‘ბრიტანული, ამერიკული და ქართული კულტურათშორისი ნარკვევები’. მასში მონაწილეობა მიიღეს ინგლისური ენისა და ლიტერატურის სტუდენტებმა და მოსწავლეებმა ქუთაისის საჯარო სკოლებიდან: №3, №2, №7, №5, №9, №40, №41. ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტის აკადემიურ პერსონალთან ერთად მოხსენებების შეფასებაში აქტიური მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო ექსპერტმა, საპატიო სტუმარმა ჯონ ამატომ.