ინტერნაციონალიზაცია

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრნველყოფის სამსახურის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია უზრუნველყოს სწავლებისა და ადმინისტრირების მაღალი ხარისხი საერთაშორისო პარტნიორებისა და რეგულაციების მეშვეობით, რაც მოიაზრებს შემდეგს: ტრენინგების ორგანიზებას აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალისთვის, ასევე სტუდენტებისა და ტუტორებისთვის; პარტნიორ უნივერსიტეტებში მობილობას; პროექტებში, ტრენინგებსა და სემინარებში მონაწილეობას; აქტიურ კომუნიკაციას საერთაშორისო ინსტიტუციებსა და ორგანიზაციებთან; ინსტიტუციური განვითარებისათვის გრანტების მოპოვებას. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წლიურ ანგარიშში.