ცხადდება კონკურსი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი აკადემიური პოზიციების დასაკავებლადრექტორის ბრძანება № 01-04/34 აწსუ რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

იხ. დანართი 1 ხელშეკრულება

იხ. დანართი 2 განმარტებები

იხ. დანართი 3 განცხადების ფორმა

იხ. დანართი 4 ანკეტა

იხ. დანართი 5 სილაბუსის ნიმუში

იხ. დანართი 6 უცხო ენის ფლობის სერტიფიკატები

აკადემიური საბჭოს დადგენილება N111 აწსუ აკადემიური პერსონალის კონკურსის წესით შერჩევის კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ

ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების ჩამონათვალი

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.