საბაზისო, პრეკლინიკური და კლინიკური მედიცინის ინგლისურენოვანი დეპარტამენტი

საბაზისო, პრეკლინიკური და კლინიკური მედიცინის ინგლისურენოვანი დეპარტამენტი ემსახურება დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი ერთსაფეხურიანი საგანამანათლებლო პროგრამის აკადემიურ უზრუნველყოფას.
დეპარტამენტი  უზრუნველყოფილია სასწავლო-მეთოდური რესურსითა და შესაბამისი მატერიალურ – ტექნიკური ბაზით.
საბაზისო, პრეკლინიკური და კლინიკური მედიცინის ინგლისურენოვანი დეპარტამენტისკოორდინატორია მედიცინის დოქტორი,  პროფ. ირინე ფხაკაძე; სასწავლო კურსების აკადემიურ უზრუნველყოფაში ჩართულია შესაბამისი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე აკადემიური პერსონალი: 2 პროფესორი, 2 ასოცირებული პროფესორი, 2 ასისტენტ პროფესორი, დარგის წამყვანი სპეციალისტები ქალაქის ჰოსპიტალური სექტორიდან. ამავდროულად, პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია ქალაქის ჯანდაცვის სერვისების მიმწოდებელი წამყვანი  სამკურნალო - დიაგნოსტიკური დაწესებულებები. სტუდენტები კლინიკურ უნარ-ჩვევებს ითვისებენ ფაკულტეტზე არსებულ თანამედროვე მულაჟებით აღჭურვილ სიმულაციურ ცენტრში.
დეპარტამენტი უზრუნველყოფს სტუდენტზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას და ხელს უწყობს სტუდენტების მაქსიმალურ ჩართულობას საუნივერსიტეტო პროცესებში.

# სახელი და გვარი აკადემიური თანამდებობა CV
1 ირინე ფხაკაძე პროფესორი
2 თამარ ვალიშვილი პროფესორი
3 თამარ ჯანელიძე ასოცირებული პროფესორი
4 მანანა ჩიხლაძე ასოცირებული პროფესორი
5 კობა კიკნაველიძე ასისტენტ პროფესორი
6 დალი შონვაძე ასისტენტ პროფესორი