აწსუ მედიცინის ფაკულტეტი ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის საერთაშორისო ასოციაციის მსოფლიო კონგრესზე

აწსუ მედიცინის ფაკულტეტის განვითარების სტრატეგიული გეგმის პრიორიტეტული მიმართულებაა ინტერნაციონალიზაციის გაძლიერება, რისთვისაც მნიშვნელოვანია უცხოეთში ორგანიზებულ საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევით ღონისძიებებში პერსონალის მონაწილეობის მხარდაჭერა. პარიზში 8 – 12 ივლისს მიმდინარეობს ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის საერთაშორისო ასოციაციის მსოფლიო კონგრესი, რომლის მუშაობაში მონაწილეობს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე იმპლემენტირებული ახალი საბაკალავრო პროგრამის „ ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია“ ხელმძღვანელი ასოც. პროფესორი თამარ ვალიშვილი. მან კონგრესზე
წარადგინა ფაკულტეტზე შესრულებული შრომა პოსტერული მოხსენების სახით „წყალტუბოს მინერალური წყლების უნიკალური თვისებები“ ავტორები: თ. ვალიშვილი, ი.ფხაკაძე, ა.გოჩელაშვილი.