აწსუ მედიცინის ფაკულტეტის აკადემიური პროგრამების პირველი საერთაშორისო აღიარება!

პირველად აწსუ ისტორიაში მედიცინის ფაკულტეტის ორმა საგანმანათლებლო ერთსაფეხურიანმა პროგრამამ "დიპლომირებული მედიკოსი / PBL" და "დიპლომირებული მედიკოსი MD (ინგლისურენოვანი) " მიიღო სრული საერთაშორისო აკრედიტაცია (7 წლის ვადით).