სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება

აკადემიური და მოწვეული პერსონალის პროფესეული განვითარება ინტეგრირებული კურიკულუმის წარმატებული განხორციელების წინაპირობაა, შესაბამისად, მედიცინის ფაკულტეტი კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებს, სემინარებსა და ტრენინგებს სისტემატურ რეჟიმში ატარებს. ამჯერად
პროფესორმა პოლ გიბსმა (Prof. paul Gibs, MIddlesex University, London, UK)
ისაუბრა სტუდენტზე ორიენტირებულ სწავლებაზე.