ფაკულტეტის ადმინისტრაცია

სახელი გვარი თანამდებობა   CV
ირინე
ფხაკაძე დეკანი

პროფესორი

 
მაკა ჯავახია მოადგილე

ასოცირებული პროფესორი

 
ნატო
ალავიძე ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

ასოცირებული პროფესორი