ბრძანების № 138,  § 1, 20/08/2018) საფუძველზე საშემოდგომო სემესტრისათვის შიდა საუნივერსიტეტო მობილობის ვაკანტური ადგილების რაოდენობა დანართი № 1–ის შესაბამისად განსაზღვრის შესახებ (ბრ.#139 -1)

ბრძანების № 138,  § 1, 20/08/2018) საფუძველზე საშემოდგომო სემესტრისათვის შიდა საუნივერსიტეტო მობილობის ვაკანტური ადგილების რაოდენობა დანართი № 1–ის შესაბამისად განსაზღვრის შესახებ (ბრ.#139 -1)