აწსუ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგები

სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 01-04/34, 29.06 2018 ბრძანებით, რიგ ფაკულტეტებზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის საბოლოო შედეგები