მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2018 წლის 10 სექტემბრიდან 21 სექტემბრის ჩათვლით იწყებს მაგისტრანტობის კანდიდატთა საბუთების მიღებას.
მაგისტრანტობის კანდიდატებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:
1.განცხადება აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელებისა და მაგისტრატურაში მისაღებ საუნივერსიტეტო გამოცდებში მონაწილეობის მიღების სურვილის შესახებ (ივსება ადგილზე);
2.პირადობის მოწმობის ასლი, მისივე დედნის წარდგენით;
3.სამხედრო აღრიცხვას დაქვემდებარებულ პირთათვის სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, მისივე დედნის წარდგენით;
4.საქართველოში გაცემული უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომისა და მისი დანართის ასლები მათივე დედნების წარდგენით (მიმდინარე წლის კურსდამთავრებულები წარმოადგენენ ცნობას შესაბამისი უმაღლესი სასწავლებლის დასრულების შესახებ ნიშნების ფურცელთან ერთად);
5.სამაგისტრო საგამოცდო ბარათი;
6.ორი ფერადი ფოტოსურათი – 3X4;
7.უცხოენოვან სამაგისტრო პროგრამაზე ჩაბარების მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ პროგრამაზე სწავლების შესაბამისი ენის B2 დონის კომპეტენციის დამადასტურებელი დოკუმენტი. კერძოდ: ბრიტანეთის საბჭოს სერთიფიკატი, გოეთეს ინსტიტუტის სერთიფიკატი, გერმანული ენის ავსტრიული დიპლომი, ალ. დიუმას სახელობის ფრანგული კულტურის ცენტრის მიერ გაცემული ფრანგული ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი - (DELF), (TCF), აწსუ ენათა კურსების სერთიფიკატი მაგისტრატურაში მისაღებ საუნივერსიტეტო გამოცდაში მონაწილეობის საფასურის - 30 ლარის გადახდის ქვითარი; იმ შემთხვევაში თუ მაგისტრანტობის კანდიდატი გამოცდას აბარებს ორ საგანმანათლებლო პროგრამაზე - 50 ლარის გადახდის ქვითარი (საბანკო რეკვიზიტები: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა; მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში; ბანკის კოდი - TRESGE22; მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 709057267).

მისამართი: ქუთაისი, თამარ მეფის ქ. 59, აწსუ საბიბლიოთეკო კორპუსის ფოიე, 10 საათიდან 17 საათამდე, ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა.

მისაღები საუნივერსიტეტო გამოცდები ჩატარდება 2018 წლის 25 და 26 სექტემბერს.
სააპელაციო განცხადებების განხილვა გაიმართება 27 სექტემბერს.

მაგისტრატურაში მიღების წესი

სამაგისტრო პროგრამების ჩამონათვალი

fShare
75

ვებ გვერდი ოპტიმიზირებულია შშმ პირებისთვის.