მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების საკითხები

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეკონომიკა

ლიდერობა და მენეჯმენტი უმაღლეს განათლებაში

ჟურნალისტიკა

საჯარო მმართველობა

საჯარო სამართალი

ტურიზმი

ლანდშაფტური არქიტექტურა

აგროეკოლოგია

განათლების მეცნიერებები და მართვა

ელექტროენერგეტიკა

ელექტროენერგეტიკული მრეწველობის ტექნოლოგია და მენეჯმენტი

სატრანსპორტო ლოჯისტიკა

მშენებლობა - საავტომობილო გზების მშენებლობა

მშენებლობა - სამშენებლო ლითონკონსტრუქციები

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა და ჯანდაცვის პოლიტიკა

ბიოსამედიცინო ინჟინერია ინფორმატიკის ნაწილი

ბიოსამედიცინო ინჟინერია ფიზიკის ნაწილი

Pharmacy Chemistry

Pharmacy Technology

Pharmacognosy

Pharmacology

Soc. Pharmacy