მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულთა სია

იმ პირთა სია, რომლებმაც მოიპოვეს ჩარიცხვის უფლება მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე